Gialoussas 70
Limassol 3071
CYPRUS
Telephone: 00357 25355533